Aydınlatma Metni

Gönüllü Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel verileriniz aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Bu aydınlatma metni; fikri veya projesi olan veya var olan fikir ve projeleri Yarın İçin Şimdi Derneği veya bunların ekipleriyle birlikte yapmak isteyebilecek gönüllülerin ilgili link üzerinden kişisel verilerini paylaşması yoluyla 34-271-095 kütük numaralı Yarın İçin Şimdi Derneği (Dernek) tarafından işlenen kişisel verilere ilişkin KVKK uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacına yöneliktir.

 

Kişisel verileriniz, KVKK’da düzenlendiği üzere aşağıda yer alan temel ilkeler doğrultusunda işlenir:

 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, 
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma, 
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, 
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, 
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. 

 

Bu metin, tarafımızca aşağıdaki konularda sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır:

 

 • Hangi kişisel verilerinizin toplandığını belirtmek, 
 • Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını belirtmek, 
 • Eğer varsa, bu verilerinizi kimlerle paylaşabileceğimizi açıklamak, 
 • Bu kişisel verilere ilişkin haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamak ve, 
 • Her türlü taleplerinize dair tarafımızla iletişim imkânlarınızı açıklamak.

 

 1. İşlenen Veri Türleri ve Veri Kategorileri

 

İlgili Kişi

Veri Kategorileri

Veri Türleri

Gönüllü veya Potansiyel Gönüllü

Kimlik

Ad-soyad, doğum yılı, cinsiyet

İletişim

E-posta adresi, cep telefonu numarası, yaşadığı şehir, sosyal medya hesap URL’si ve kullanıcı adları

Mesleki Deneyim

Öğrenim derecesi, öğrencilik bilgisi, okul ve bölüm bilgileri, mesleği, ilgi alanı/yetenekleri, 

 

 

 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

 

Kişisel verileriniz, doğrudan kendiniz tarafından ilgili linklerin doldurulması vasıtasıyla otomatik olarak, e-posta, posta, faks ve sair iletişim kanalları aracılığıyla otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla, işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verilerden otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla, KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun bir şekilde elde edilmektedir.  

 

 1. Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

 

Paylaştığınız kişisel verileri işlememizin temel amacı, sizlerle iletişime geçebilmek, proje ve fikirlerimizi birlikte olgunlaştırabilmek ve uygulamaya koyabilmektir. Bunları yaparken, paylaştığınız her bir veri, organizasyon içerisinde farklı amaçlarla işlenebilir ve böylece birlikte çalışacağımız proje veya fikir belirlenebilir. 

 

Paylaştığınız bilgiler üzerinden sizinle e-posta, telefon veya sosyal medya hesaplarınız vasıtasıyla iletişime geçebiliriz ve potansiyel fikir ve projelerimizi sizlere aktarabiliriz.

 

Veri Kategorileri

İşleme Amaçları

Hukuki Sebepler

Kimlik

 

 

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi, 
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi 
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

İletişim

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi, 
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi 
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

 

 

 

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatler için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Mesleki Deneyim

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi, 
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi 
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak işlemeye özen gösteririz.

 

Bu verilerinizi, mal ve hizmet temin süreçlerinin gereklilikleri, tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yönetimi gibi süreçlerinin yürütülmesi veya denetimi, dijital altyapıların işletilmesi gibi süreçler farklı iş ortaklarımızla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmak durumundayız. Bu kapsamda verileriniz, yurtiçi veya açık rızanızın alınması kaydıyla yurt dışında bulunan aşağıdaki gruplara aktarılabilir;

 

 • Faaliyetlerin sürdürülebilmesi ve devamlılığının sağlanması amacıyla hizmet alınan yurtiçi veya yurt dışında bulunan tedarikçilerle paylaşılması; 
 • E-posta gönderimi, faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan yazılımlar, online kayıt formu doldurulması gibi durumlarda, tedarikçilerimizin yurtiçi veya yurt dışında bulunan sunucuları kullanması halinde tedarikçilerle paylaşılması;

 

 1. İlgili Kişinin Hakları 

 

İlgili kişinin KVKK madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda belirtilmiştir:

 

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

İlgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Dernek resmi e-mail adresi [email protected] veya Dernek’in Mecidiyeköy Mah. Selahattin Pınar Cad. Dış Kapı No:19 Kazım Erbil İş Hanı İç Kapı No:406 Şişli / İstanbul adresine ileterek gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz. Telefon üzerinden gerçekleştirilen taleplerde, ardından diğer usullere uygun bir başvuru yapılması için yönlendirme yapılacaktır.

 

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e istinaden aşağıdaki bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz: 

 

 1. Başvuru sahibinin adı soyadı,
 2. Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. Kimlik Numarası, değil ise uyruğu ile birlikte pasaport numarası veya var ise kimlik numarası,
 3. Başvuru sahibinin tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 4. Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası,
 5. Talep konusu,
 6. Talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler, 
 7. Başvuru yöntemleri ve
 8. Başvuru yazılı ise imza.

 

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda Dernek, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Dernek tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

Elektronik İleti 

 

Paylaştığınız bilgiler üzerinden sizinle e-posta, telefon veya sosyal medya hesaplarınız vasıtasıyla iletişime geçebiliriz ve potansiyel fikir ve projelerimizi sizlere aktarabiliriz. Benzer şekilde, proje ve fikirlerimizi Dernek üzerinden yürütmek isteyebiliriz ve bu sebeple sizinle iletişim kurabiliriz.